Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto

Polityka prywatności i plików cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

 

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.krzys.lublin.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników oraz Klientów Sklepu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników i Klientów oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.

 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Klientów Sklepu jest Sprzedawca, tj. Pan Krzysztof Wasil prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WASIL KRZYSZTOF AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA pod adresem: ul. Opolan 32, 20-828 Lublin, NIP: 712-006-25-56, REGON 430100094 („Administrator danych osobowych” lub „Sprzedawca”).

 3. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie, rejestrując Konto Klienta, zapisując się do newslettera, kontaktując się ze Sprzedawcą czy też korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe.

 4. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji konta Klienta, skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie (z wyłączeniem newslettera) oraz kontaktu ze Sprzedawcą - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu. W przypadku rejestracji Konta Klienta i/lub subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

 5. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu wykonania Umowy sprzedaży, jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi) i/lub rejestracji Konta Klienta (do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika), i/lub wykonania usługi świadczone drogą elektroniczną dostępnej w Sklepie, z wyłączeniem newslettera (do czasu wykonania usługi) i/lub wysyłki drogą mailową newslettera (do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika).

 6. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 3. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie Sklepu, w innym celu niż wskazane w tymże regulaminie (np. dostawca Towarów, bank realizujący płatności, firma obsługująca system płatności elektronicznych), bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

 7. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 10. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 11. Strona Sklepu może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony Sklepu, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Sklepu na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

 12. Dane osobowe gromadzone przez Administratora danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu.

 13. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Sklep wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie Sklepu mogą służyć następującym celom:

 

  1. zapewnienia prawidłowego działania strony Sklepu. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;

  2. poprawy wydajności i optymalizacji działania strony Sklepu. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;

  3. poprawy funkcjonalności strony Sklepu. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. loginu;

  4. targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości strony Sklepu do potrzeb Użytkownika.

 

 1. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na stronie Sklepu nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika strony Sklepu.

 2. Pliki „cookies“ używane na stronie Sklepu są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony Sklepu i. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

 3. Witryna internetowa www.krzys.lublin.pl korzysta z wtyczki Google Analytics - to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie internetowej. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są przez Sprzedawcę jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są przez okres do 24 miesięcy. W każdej chwili Użytkownik może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami.

 4. Witryna internetowa Sklepu zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Sprzedawcę, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Sprzedawca informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 5. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Klienta otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową

 6. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji w Sklepie, co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.

 7. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Sklepu proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT w Sklepie.