Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.krzys.lublin.pl 

 

  

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez WASIL KRZYSZTOF AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA, ul. Opolan 32, 20-828 Lublin, NIP: 7120062556, za pośrednictwem sklepu internetowego utrzymywanego pod domeną www.krzys.lublin.pl oraz warunki rejestracji, dokonywania i realizacji zamówień, płatności, dostawy, zasady rękojmi oraz odstąpienia od umowy, a także gwarancji.

 2. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 

1)    Check-box – przycisk w kształcie prostokąta, umożliwiający złożenie oświadczenia woli dotyczącego informacji w nim wskazanej. Zaznaczenia dokonać można poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy;

 

2)    Formularz Zamówienia – formularz w postaci elektronicznej wypełniany przez Użytkownika przed dokonaniem Zamówienia. Formularz Zamówienia wypełniany jest w celu podania danych Użytkownika niezbędnych do realizacji Zamówienia. Niezbędne dane Użytkownika obejmują: imię, nazwisko, adres dostawy, numeru telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej;

 

3) Login – dowolny ciąg znaków wybrany przez Użytkownika np. adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta;

 

4)    Hasło – dowolny ciąg znaków wybrany przez Użytkownika podczas Rejestracji, w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta;

 

5)    Klient – podmiot (pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną) zawierająca Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu; w przypadku osoby fizycznej Klientem może być tylko osoba pełnoletnia;

 

6)    Konto Klienta – uruchomiony przez Sprzedawcę, indywidualny dla Klienta panel pozwalający na korzystanie z usług Sklepu. Konto Klienta uruchamiane jest po uprzednim dokonaniu Rejestracji. Konto Klienta umożliwia składanie Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz umożliwia dostęp do danych Klienta;

 

7)    Koszyk – wirtualny koszyk, będący listą wybranych przez Użytkownika Towarów. Z poziomu Koszyka możliwe są dalsze czynności związane ze składaniem Zamówienia na odpowiednie Towary. Dodanie Towarów do Koszyka nie obliguje Użytkownika do jakichkolwiek dalszych czynności, a w szczególności nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą;

 

8)    Regulamin – niniejszy dokument, będący wzorcem umowy, na podstawie którego zawierane są umowy sprzedaży towarów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

 

9)    Rejestracja – czynność służąca uruchomieniu Konta Klienta. By dokonać Rejestracji Użytkownik musi podać następujące informacje: Login, adres poczty elektronicznej, Hasło, a następnie potwierdzić pełnoletniość, zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa, w zakładce „Rejestracja” dostępnej w Sklepie;

 

10) Sklep sklep internetowy utrzymywany pod domeną www.krzys.lublin.pl, którego właścicielem i operatorem jest Sprzedawca;

 

11) Sprzedawca – Pan Krzysztof Wasil prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WASIL KRZYSZTOF AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA pod adresem: ul. Opolan 32, 20-828 Lublin, zgodnie z wpisem do Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu Sprzedawcy do CEiDG: Urząd Miasta Lublin, NIP: 712-006-25-56, REGON 430100094, tel. 606 763 443, codziennie w Dni robocze w godzinach: 9.00-17.00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora telekomunikacyjnego z usług którego korzysta Użytkownik), e-mail: sklep.krzyslublin@gmail.com;

 

12) Towar lub Towary – rzeczy ruchome, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, oferowane do sprzedaży detalicznej w Sklepie;

 

13) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca ze strony internetowej www.krzys.lublin.pl;

 

14) Zamówienie – Towar lub zestaw Towarów, będących przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

 

15) Miejsce odbioru – miejsce pod adresem: ul. Opolan 32, 20-828 Lublin, w którym  możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą;

 

 1. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Klienta;

 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. Strona Towaru – pojedyncza podstrona Sklepu, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;

 4. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu;

 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

 6. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);

 7. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.);

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.);

 9. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);

 

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny grami i zabawkami oraz nagraniami dźwiękowymi i audiowizualnymi oraz innymi produktami oferowanymi do sprzedaży za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia oraz Rejestracji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, a następnie jego akceptacja. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa zamieszczonego w Sklepie. Każdy Klient po zaakceptowaniu Regulaminu jest obowiązany do jego przestrzegania.

 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży, określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Klientów, aż do wyczerpania zapasów. Promocje oferowane w Sklepie nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji zamieszczonych w Sklepie.

 6. Cena zamieszczona na Stronie Towaru stanowi cenę brutto (zawiera podatek VAT) i wyrażona jest w złotych polskich (PLN), i nie zawiera informacji dotyczących kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umową sprzedaży. Klient będzie informowany o wszelkich kosztach przy wyborze sposobu dostawy i płatności przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 7. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu lub strony www.krzys.lublin.pl przez Klientów lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

 8. Bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy mailowo, telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt w Sklepie. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedawcy podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu w zakładce Kontakt.

 9. Sprzedawca informuje, że nie jest zobowiązany i nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 10. W celu korzystania ze Sklepu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu:

 

a.    Komputer, lub urządzenie mobilne;

 

b.    połączenie z siecią Internet;

 

c.    przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome;

 

d.    aktywne konto poczty elektronicznej.

 

 

 

§2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie, w szczególności z wykorzystaniem Konta Klienta, a także na udostępnieniu usługi newslettera, usługi „Masz pytania?”, usługi „Poleć produkt”, usługi „Negocjuj cenę”, usługi „Dodaj do ulubionych”, usługa „Powiadom mnie o dostępności” oraz usługi „Zgłoś błąd”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników. 

 2. Korzystanie z usługi Konta Klienta wymaga dokonania przez Użytkownika Rejestracji. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem  prawidłowej Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Klienta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Rejestracja Konta Klienta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Użytkownik korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedawcy.

 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Klienta w Sklepie. Konto Klienta jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Klienta innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Klienta, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Klienta.

 5. Korzystanie z usługi newslettera (otrzymywania drogą mailową informacji handlowych, marketingowych, reklamowych od Sprzedawcy) możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas składania Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia, lub tez poda swój adres email w polu udostępnionym w tym celu na stronie Sklepu.

 6. Usługa „Masz pytania?” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedawcy poprzez formularz udostępniony na Stronie Towaru zapytania dot. szczegółowych informacji o Towarze, o właściwościach Towaru podając przy tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do Użytkownika. Sprzedawca odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika e-mail, lub kontaktując się telefonicznie najpóźniej w ciągu 7 Dni roboczych od otrzymania zapytania. 

 7. Usługa „Poleć produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o Towarze prezentowanym w Sklepie do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na Stronie Towaru wskazuje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Towarze w Sklepie, a także wpisuje wiadomość do znajomego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedawcy, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi. 

 8. Usługa „Negocjuj cenę” polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania do Sprzedawcy informacji zawierającej proponowaną Cenę sprzedaży Towaru wraz z uzasadnieniem takiej propozycji Ceny. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na Stronie Towaru, podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz propozycję Ceny wraz z uzasadnieniem. Sprzedawca odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika e-mail, lub kontaktując się najpóźniej w ciągu 7 Dni roboczych od otrzymania zapytania.

 9. Usługa „Dodaj do ulubionych” polega umożliwieniu Użytkownikowi zapamiętania Towaru jako ulubionego, po to by przy kolejnych wizytach w Sklepie nie było potrzeby ponownego wyszukiwania Towaru.

 10. Usługa „Powiadom mnie o dostępności” polega na umożliwieniu Użytkownikowi otrzymania od Sprzedawcy wiadomości email o ponownej dostępności do sprzedaży Towaru, który nie był możliwy do zakupu w Sklepie. Użytkownik podaje na Stronie Towaru adres email na który chce otrzymać powiadomienie.

 11. Usługa „Zgłoś błąd” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania informacji do Sprzedawcy dotyczącej zauważonego przez Użytkownika błędu w Sklepie. W tym celu Użytkownik w formularzu podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis błędu. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedawcy, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi

 12. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedawcę usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedawca jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedawcy. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 13. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

 14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie Konta Klienta i newslettera oraz innych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę/zrezygnować z usługi. W celu rozwiązania umowy o świadczenie usług Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą, w przypadku usługi newslettera Użytkownik może także klikając w przycisk Wypisz dostępny w Sklepie zrezygnować z newslettera. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 15. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:             
  a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,              
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,           
  c. Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Użytkownika lub związanej z nimi działalności,     
  d. Sprzedawca  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,              
  e. Klient lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f. Klient lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.   

 16. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedawcę wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep.krzyslublin@gmail.com  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Klienta na stronie Sklepu oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

 17. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik poinformowany przez Sprzedawcę.

 

 

 

§ 3. Składanie Zamówienia, zawarcie Umowy sprzedaży

 

 1. Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, jednak Sprzedawca realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.

 2. Użytkownik może złożyć Zamówienie na dwa sposoby:

 

a.    poprzez Formularz Zamówienia i rejestrację Konta Klienta - w przypadku utworzenia Konta Klienta, Klient przy kolejnych Zamówieniach nie musi podawać swoich danych osobowych są one bowiem wyświetlane automatycznie podczas składania Zamówienia;

 

b.    poprzez Formularz Zamówienia, bez rejestracji Konta Klienta.

 

3.    Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik może wybierać Towary i umieszczać je w Koszyku. Koszyk umożliwia Użytkownikowi stworzenie listy Towarów, z których potem Użytkownik wybiera Towary mające być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

4.    W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient proszony jest o dokonanie następujących czynności:

 

 1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

 2. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku „Przejdź dalej-kolejny etap zamówienia”,

 3. następnie Użytkownik powinien: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Klienta, albo utworzyć Konto Klienta podając wymagane dane osobowe, lub też jednorazowo podać swoje dane osobowe i dane do realizacji Zamówienia (tzw. zakupy bez rejestracji), klikając odpowiedni Check-box potwierdzić pełnoletniość, zapoznanie się z Regulaminem, ewentualnie zapisać do newslettera, a następnie kliknąć przycisk Przejdź dalej-kolejny etap zamówienia”,

 4. dokonanie wyboru metody dostarczenia Towarów i metody płatności oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedawcy we wskazane do tego celu pole, a, następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej-kolejny etap zamówienia”,

 

 1. w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Klienta w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia,. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Klienta Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

 2. Do momentu kliknięcia przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Klient jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedawca nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub w Formularzu Zamówienia, w szczególności drogą telefoniczną.

 4. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Sklepu przez okres posiadania Konta Klienta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Klient, po zalogowaniu do Konta Klienta, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Klienta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu są przechowywane przez system informatyczny Sklepu do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji.

 

 

 

§4. Sposoby dostawy i płatności

 

 1. Dostępnymi w Sklepie formami płatności są:

  1. przedpłata na konto Sprzedawcy tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: 80 1020 3150 0000 3702 0003 8364 PKO BP. Klient proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,

  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności bluemedia.pl, także przy użyciu karty kredytowej (visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),

  3. płatność gotówką za pobraniem, przy odbiorze Zamówienia od dostawcy lub z Miejsca odbioru.

 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedawcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługuje spółka Blue Media S.A. z siedziba w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod nr IP17/2013. Dane osobowe Klienta przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce Blue Media S.A.,.która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.

 3. Sprzedawca oczekuje na opłacenie lub odbiór Zamówienia z Miejsca odbioru 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku zapłaty za Zamówienie lub braku odbioru Zamówienia w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności lub odbiór Zamówienia i informuje o nim Klienta na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności lub odbiorze Towarów zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności lub odbiór Zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazany na Stronie Towaru, pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub też z momentem zawarcia umowy sprzedaży (w razie płatności za pobraniem) lub tez z momentem uzyskania informacji o pozytywnej weryfikacji wpłaty (w przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych). Towary wysyłane są Konsumentowi maksymalnie w ciągu 30 dni od dokonania Zamówienia, chyba, że strony Umowy sprzedaży ustalą inny termin.

 5. Sprzedawca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej, paczkomatów InPost lub Poczty Polskiej. Koszty te jak i terminy dostaw wynikające z wybranego sposobu dostawy, wskazane są szczegółowo w zakładce KOSZTY DOSTAWY w Sklepie.

 6. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy) widoczne są dla Klienta podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Moje Konto/zamówienia” po zalogowaniu się do Konta Klienta. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

 7. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

 8. Jeśli jednak w Zamówieniu znajdą się Towary których wysyłka nie będzie możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta mailowo lub telefoniczne. Klient będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

 9. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny za Zamówienie.

 10. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 11. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Klient proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedawcy.

 12. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT wg wyboru Klienta. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.

 13. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie.

 14. Klient jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

 

 

 

      

 

§5. Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Konsumenta

 

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedawca informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 3. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. W razie płatności za Zamówienie przy użyciu karty płatniczej - zwrot następuje na ten sam rachunek przypisany do karty, która posługiwał się Klient dokonując Zamówienia. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedawcy: WASIL KRZYSZTOF AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA, ul. Opolan 32, 20-828 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie na czas wysyłki zwracanego Towaru.

 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Oznacza to, że jeśli Konsument zwraca Towar uszkodzony, używany w innym celu niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do zwrotu Konsumentowi Ceny pomniejszonej o utraconą wartość Towaru poprzez nieprawidłowe korzystanie z Towaru. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie zwracanych Towarów na czas ich transportu do Sprzedawcy.

 9. Zgodnie z postanowienia art. 38. pkt. 9) Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

 

§6. Reklamacja

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej lub listownie na adres Sprzedawcy. Jeśli do Towaru dołączony jest dokumenty gwarancyjny, Klient może skorzystać z prawa do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji bezpośrednio do gwaranta lub do punktu gwarancyjnego, z pominięciem Sprzedawcy.

 3. Klient wysyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, data zawarcia Umowy sprzedaży, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Klient proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu lub faktury).

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

 5. Sprzedawca informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 "C", 20-601 Lublin, www.ihlublin.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Konsumenta, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

§7. Dane osobowe

 

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie, rejestrując Konto Klienta, zapisując się do newslettera, kontaktując się ze Sprzedawcą czy też korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe.

 2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji konta Klienta, skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie (z wyłączeniem newslettera) oraz kontaktu ze Sprzedawcą - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu. W przypadku rejestracji Konta Klienta i/lub subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

 3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu wykonania Umowy sprzedaży, jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi) i/lub rejestracji Konta Klienta (do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika), i/lub wykonania usługi świadczone drogą elektroniczną dostępnej w Sklepie, z wyłączeniem newslettera (do czasu wykonania usługi) i/lub wysyłki drogą mailową newslettera (do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika).

 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedawcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

 5. Sprzedawca informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 6. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 

 

 

§8. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu, a Użytkownik posiadający Konto Klienta – zostanie także powiadomiony o zmianie droga mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu w każdym czasie.

 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 

Lublin, dnia 10.09.2018 roku

 

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

 

 

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

…………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta

 

…………………………………………….

 

adres zamieszkania

 

…………………………………………….

 

telefon kontaktowy

 

…………………………………………….

 

e-mail

 

…………………………………………….

 

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury

 

 

 

WASIL KRZYSZTOF AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA ul. Opolan 32, 20-828 Lublin

 

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.krzys.lublin.pl

 

 

 

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 683. z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Umowa sprzedaży została zawarta z WASIL KRZYSZTOF AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu ………………..……………. roku.i

 

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….

 

 

 

………………………………..

 

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedawcy w wersji papierowej

 

 

 

i NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ